Donegal County Council Logo

Menu

Home > Your Council > Communications Office > Press Releases 2024 > January

02/01/2024 - Commercial Rates Annual Rateable Valuation Notice

 

NOTICE IS HEREBY GIVEN in accordance with Section 3 of The Local Government Rates (Financial Procedures) Regulations 2023 that the Annual Rateable Valuation (ARV) for all rateable properties within the rating authority of Donegal County Council for the financial year commencing on 1st of January 2024 and ending on 31st ofDecember 2024 is €0.232. This rate is the same as the indicative ARV specified on the Revaluation Certificates issued by Tailte Éireann in 2023.

 

Under new legislation, several changes are taking place which will affect all ratepayers from 2024. The most significant of these are:

 

  • Commencing in 2024, Commercial Rates are now due from 1st January and are payable as a single charge. However, the Council will continue to accept monthly direct debit payments, if requested.
  • The Base Year Adjustment (BYA) for rateable properties within the former Buncrana Town Council area has ceased. The ARV is now harmonised countywide at €0.232.
  • Amendments to the valuation list will now be effective immediately (i.e.: revisions, additions & removals, and appeals).
  • There will now be provision for pro-rata liability and billing where occupation ends or begins mid-year.
  • By way of advance notice and in accordance with the new legislation, interest charges will be applicable from 1st of January 2026 on unpaid 2025 Commercial Rates bills. Further information will be provided in due course.

 

Dated this 2nd January 2024

 

Signed:  John G. Mc Laughlin

Chief Executive

Donegal County Council

 

 

 

 

 

 

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO, de réir Alt 3 de na Rialacháin Rátaí Rialtais Áitiúil (Gnásanna Airgeadais) 2023 gurb é €0.232 an Luacháil Inrátáilte Bhliantúil (LIB) atá ar gach sealúchas inrátáilte laistigh d’údarás rátáilte Chomhairle Contae Dhún na nGall don bhliain airgeadais dar tús 1 Eanáir 2024 agus dar críoch 31 Nollaig 2024. Is ionann an ráta seo agus an LIB táscach atá sonraithe ar na Teastais Athluachála a d’eisigh Tailte Éireann in 2023.

 

Faoi reachtaíocht úr, tá roinnt athruithe ag tarlú a mbeidh tionchar acu ar gach íocóir rátaí ó 2024. Is iad na cinn is suntasaí acu seo ná:

 

  • Ag toiseacht in 2024, tá Rátaí Tráchtála le híoc ón 1 Eanáir agus tá siad iníoctha mar aon táille amháin. Mar sin féin, leanfaidh an Chomhairle de bheith ag glacadh le híocaíochtaí míosúla trí dhochar díreach, má iarrtar sin.
  • Tá an Coigeartú Bonnbhliana (CBB) do shealúchais inrátáilte laistigh de sheanlimistéar Chomhairle Baile Bhun Cranncha tagtha chun críche. Tá an LIB comhoiriúnaithe anois ag an ráta €0.232.
  • Beidh leasuithe ar an liosta luachála i bhfeidhm anois láithreach bonn (i.e.: athbhreithnithe, cinn úra, cinn bainte ar shiúl, agus achomhairc).
  • Déanfar soláthar anois le haghaidh dliteanas agus billeáil pro rata sa chás go dtagann deireadh leis an áitíocht, nó go gcuirtear tús léi, i lár na bliana.
  • Mar réamhfhógra, agus de réir na reachtaíochta úire, beidh táillí úis i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2026 ar aon bhille Rátaí Tráchtála de chuid 2025 a bheas gan íoc. Beidh tuilleadh eolais faoi seo in am agus i dtráth.

 

Arna dhátú inniu an 2 Eanáir 2024

 

Sínithe:  John G. Mc Laughlin

Príomh-Fheidhmeannach

                      Comhairle Contae Dhún na nGall