Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Ciste Atosaithe do Ghnólachtaí

CISTE ATOSAITHE - Ciste le Gnólachtaí Beaga agus Mionghnólachtaí a Athcheangal

 

 

  • Deontas díreach idir €2,000 ar a laghad agus €10,000, bunaithe ar an bhille rátaí tráchtála ón bhliain 2019.
  • Baineann an scéim le gnólachtaí beaga a bhfuil láimhdeachas de níos lú ná €5m acu, agus 50 duine nó níos lú fostaithe acu.
  • Osclaíonn an scéim le haghaidh iarratais Dé hAoine 22 Bealtaine, trí na hÚdaráis Áitiúla.

 

Tabharfaidh an Deontas Atosaithe tacaíocht airgeadais go díreach do ghnólachtaí beaga agus do mhionghnólachtaí chun cuidiú leis na costais riachtanacha a bhaineann le hathoscailt agus le hoibrithe a athfhostú i ndiaidh dóibh a bheith druidte le linn COVID-19.

 

Beidh an Deontas ar fáil do ghnólachtaí a bhfuil láimhdeachas de níos lú ná €5m acu, agus 50 duine nó níos lú fostaithe acu, a druideadh nó ar tharla laghdú láimhdeachais de 25% ar a laghad dóibh go dtí 30 Meitheamh 2020.  Tá an deontas ann le cuidiú leis na costais a bhaineann le gnólacht a athoscailt nó a choinneáil ag dul, agus iad a athcheangal le hoibrithe agus le custaiméirí.

 

Beidh na deontais ar aon dul le bille rátaí na gnólachta in 2019, agus íocfar €2,000 ar a laghad, suas go dtí €10,000 ar a mhéad.

Faoi réir na gcritéar cáilitheachta thíos, is féidir le haon ghnólacht, a bhfuil áitreabh tráchtála inrátaithe acu, iarratas a dhéanamh.

 

  • Siopaí sraithe idirnáisiúnta, i.e., gnólacht nach bhfuil neamhspleách go hairgeadúil, agus atá ina brainse de ghrúpa de shiopaí sraithe atá faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht ag aon eintiteas amháin, níl siad i dteideal an deontais.  

 

  • Eagraíochtaí neamhthráchtála ar nós ionaid phobail agus spóirt, níl siad i dteideal an deontais.

 

  • Gnólachtaí nach mbíonn ag obair amach as áitribh inrátaithe (ceardaithe, soláthróirí seirbhíse etc), níl siad i dteideal an deontais.

 

Déan iarratas ar do dheontas anseo : https://restartgrant.donegalcoco.ie

 

Is é an 31 Lúnasa 2020 an lá deireanach a ghlacfar le hiarratais.

 

Cuir fiosrúcháin chuig : restartgrant@donegalcoco.ie

 

 

Ceisteanna Coitianta maidir leis an Deontas Atosaithe

Ceisteanna Coitianta - Ciste Atosaithe do Ghnólachtaí

CEISTEANNA COITIANTA - Deontas Atosaithe 

 

1. Cén cineál gnólachtaí a thig iarratas a dhéanamh?  

Faoi réir na gcritéar cáilitheachta thíos, aon ghnólacht a bhfuil áitreabh inrátaithe tráchtála acu, nó ar a n-íoctar na rátaí ar do shon agus atá inchurtha i leith an áitribh ghnó ina bhfuil tú lonnaithe, thig leo iarratas a dhéanamh.  Ilsiopaí sraithe, i.e., gnólacht nach bhfuil neamhspleách go hairgeadúil, agus atá ina brainse de ghrúpa de shiopaí sraithe atá faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht ag aon eintiteas amháin, níl siad i dteideal an deontais. Eagraíochta neamhthráchtála ar nó ionaid phobail agus spóirt (ar a n-áirítear siopaí carthanachta, agus ionaid phobail agus spóirt a bhfuil beár iontu), níl siad i dteideal an deontais.  Gnólachtaí nach mbíonn ag obair amach as áitribh inrátaithe tráchtála (ceardaithe, soláthróirí seirbhíse etc), níl siad i dteideal an deontais. Áitribh a bhí folamh roimh ghéarchéim Covid-19, níl siad i dteideal an deontais.

 

2. Cé chomh luath agus a gheobhaidh mé mo dheontas?

Ar an mheán, tá súil againn cead a eisiúint taobh istigh de sheachtain. Braitheann sé seo, ar ndóigh, ar an líon iarratas a thagann isteach i dtús ama.  Déanfar iarratais a phróiseáil de réir na ndátaí athoscailte a bhfuiltear ag dréim leo, de réir straitéis an Rialtais leis an gheilleagar a athoscailt.

 

3. Cá mhéad a gheobhaidh mé?

Is ionann an deontas agus méid do bhille rátaí don bhliain 2019 amháin, agus íosmhéid de €2,000 agus uasmhéid de €10,000 i gceist.  I gcás gur laghdaíodh do bhille rátaí i ndiaidh achomhairc, bainfidh an ráta achomhairc le méid an deontais, má tá an deontas níos mó ná €2,000.

 

4. Má bhí mo bhille rátaí don bhliain féilire 2019 níos lú ná €2,000 an dtig liom deontas €2,000 a fháil?

Thig

 

5. Cad é dó a dtig liom an deontas a úsáid?

Tá an deontas ann le cuidiú leis na costais a bhaineann le gnólacht a athoscailt nó a choinneáil ag dul, agus iad a athcheangal le hoibrithe agus le custaiméirí. Ba chóir an deontas a úsáid chun íoc as costais sheasta leanúnacha, e.g. Fóntais, árachas, athchóiriú nó bearta chun sábháilteacht fostaithe agus custaiméirí a chinntiú. 

 

6. Más rud é nach ndearnadh measúnacht rátaí ar m’áitreabh in 2019, an bhfuil mé i dteideal an deontais?

Tá. Féachfaidh an t-údarás áitiúil leis na rátaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist duit in 2019 a mheas, agus mura féidir, ar aon chúis ar bith, meastúchán a dhéanamh, íocfar an deontas is lú de €2,000.

 

7. Más rud é nach bhfuil mo chuid rátaí le haghaidh 2019 íoctha agam, an bhfuil mé i dteideal an deontais?

 

8. Má tá mé chun deiridh le mo rátaí, an bhfuil mé i dteideal an deontais?

 

9. Cad é mar a dhéanaim iarratas?

Is féidir an t-iarratas a dhéanamh ar líne ar www.donegalcoco.ie

 

10. Cén dóigh a n-íocfar an deontas?

Íocfar an deontas trí aistriú leictreonach chuig an chuntas gnó atá luaite ar an fhoirm iarratais.

 

11. Cad é na critéir le bheith incháilithe don deontas?  

Caithfidh láimhdeachas níos lú ná €5m a bheith ag an ghnólacht, agus 50 duine nó níos lú fostaithe acu.  Is gá go mbeidh caillteanas measta 25%+ in ioncam na gnólachta ón 1 Aibreán 2020 go dtí 30 Meitheamh 2020.  Caithfidh an ghnólacht geallúint a thabhairt chun fanacht oscailte nó chun athoscailt má bhí sí druidte.  Caithfidh an ghnólacht a fhógairt chomh maith go bhfuil sé i gceist acu fostaithe atá ag baint sochar as an Scéim Fóirdheontais Tuarastail Sealadach, a choinneáil.   Ba chóir do ghnólachtaí doiciméadú tacaíochta a choinneáil mar is féidir go ndéanfar spotseiceálacha le haon dearbhú maidir leis seo a chinntiú.

 

12. Cad é an dáta deireanach?

Is é an 31 Lúnasa 2020 an dáta deireanach a ghlacfar le hiarratais.

 

13. Cad é m’Uimhir Chustaiméara?

Tá d’Uimhir Chustaiméara le fáil ar do bhille rátaí tráchtála.

 

14. Cad é m’Uimhir Ráta?

Tá d’Uimhir Ráta (nó LAID) le fáil ar do bhille rátaí tráchtála.

 

15. Cad é mo Chatagóir Ghnó?

Tá na Catagóirí Gnó, bunaithe ar Phlean Oibre an Rialtais leis an gheilleagar a athoscailt de réir a chéile, leagtha amach thíos:

Céim 0

Níor druideadh an ghnólacht ar chor ar bith.

Céim 1 (18 Bealtaine)

Earraí crua, ionaid gharraíodóireachta, radharceolaithe, deisiúcháin mhótair/rothair, táirgí oifige, leictreonach, trealamh TE, díolacháin/deisiúcháin ghutháin, obair thógala lasmuigh, saoráidí poiblí.

Céim 2

Ionaid bheaga dhíolacháin, marglanna.

Céim 3

Naíolanna le haghaidh oibrithe riachtanacha, ionaid dhíolacháin le doras chun sráide, caiféanna agus bialanna le haghaidh ithe laistigh.

Céim 4

Naíolanna, seirbhísí ‘ardriosca’ ar a n-áirítear gruagairí, lóistín do thurasóirí.

Céim 5

Beáir, amharclanna, pictiúrlanna, spórtlanna agus ionaid siopadóireachta.

 

 

16. Cad é m’Uimhir Coimisinéirí Ioncaim?

Is í d’Uimhir Chláraithe Cánach (UCC) d’uimhir coimisinéirí ioncaim, agus is uimhir ghnó í seo le haghaidh gach teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim.

 

17. Cad é an rud é Ceanntásc Ráiteas Bainc?  

Is é is ceanntásc ráiteas bainc ann ná barr an leathanaigh ó ráiteas bainc ar na mallaibh ar a bhfuil ainm agus seoladh do ghnólachta agus uimhir chuntais bainc na gnólachta, ar chóir é a scanadh agus a uaslódáil mar cheangaltán leis an fhoirm iarratais ar mhaithe le hainm agus seoladh agus sonraí cuntais bainc do ghnólachta a dheimhniú.

 

18. Cad é mar a shíním an fhoirm?

Ba chóir d’iarratasóirí a n-ainm a chlóscríobh isteach, agus nuair a bhrúnn siad “Seol” tá siad ag deimhniú go bhfuil na sonraí ar fad ceart/fíor.

 

 

19. An bhfuil orm Uimhir Rochtana Imréiteach Cánach a thabhairt?

Má tá tú ag déanamh iarratas le haghaidh roinnt gnólachtaí / áitreabh (do dheontais de mhéid iomlán de €10,000 nó níos mó), nó má tá tú ag soláthar earraí/seirbhísí don údarás áitiúil, caithfidh tú Uimhir Rochtana Imréiteach Cánach a chur isteach le gur féidir do stádas imréiteach cánach a sheiceáil.

 

 

20. Cén áit a dtig liom tuilleadh eolais a fháil?

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó do Bhailitheoir Ioncaim cuí.  Is féidir a gcuid sonraí teagmhála a fháil ar d’éileamh/ráiteas rátaí, nó tá siad liostaithe thíos mar a leanas: Ceantar Bardais Dhún na nGall Ann Crawford - (087 7623095) - anncrawford@donegalcoco.ie Mairead Devine - (087 3488567) - mdevine@donegalcoco.ie Ceantar Bardais na nGleanntach Barry Travers - (087 6084162 ) - barry.travers@donegalcoco.ie Ceantar Bardais Leitir Ceanainn Lorraine Bonner - (087 2041529) - lbonner@donegalcoco.ie Mairead Shields - (087 6222084) - MSHIELS@donegalcoco.ie Ceantar Bardais Shrath an Urláir Miriam Bonner - (087 3662219) - mbonner@donegalcoco.ie Christina O'Donnell - (087 9192272) - codonnell@donegalcoco.ie Ceantar Bardais Inis Eoghain Paula McCann - (087 0574596) - paula.mccann@donegalcoco.ie Marie Deeney - (087 3172688) - marie.deeney@donegalcoco.ie

 

 

21. Mura bhfuil mé sásta leis an chinneadh mo dheontas a dhiúltú, an dtig liom achomharc a dhéanamh?

Thig, is féidir achomharc a dhéanamh maidir le haon chinneadh chun deontas a dhiúltú chuig restartgrantappeal@donegalcoco.ie suas go dtí 30 Meán Fómhair 2020.

 

 

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna