Donegal County Council Logo
Baile > Pobal > Ag tacú le pobail > An tAonad um Chuimsiú Sóisialta

An tAonad um Chuimsiú Sóisialta

 

Tá eolas ar an leathanach seo ar:

 

Cad is Cuimsiú Sóisialta ann?

 

Aonad Cuimsiú Sóisialta Chomhairle Contae Dhún na nGall

 

Grúpa na mBeart le haghaidh Cuimsiú Sóisialta (BCS)

 

An Grúpa Idirghníomhaireachta ar Cheisteanna i dtaca leis an Lucht Siúil

 

Comhaontas Aoischairdiúlachta Dhún na nGall

 

Ag Tacú leis an Ilchultúrthacht

 

An tSeachtain um Chuimsiú Sóisialta

 

 

 

 

 

 

 

 

Cad is Cuimsiú Sóisialta ann?

Is téarma é Cuimsiú Sóisialta a thig a úsáid le cur síos ar réimse de ghníomhaíochtaí dearfacha chun rochtaineacht chothrom a bhaint amach ar earraí agus ar sheirbhísí, chun cuidiú le gach duine aonair a bheith páirteach sa phobal agus sa tsochaí, chun ionchur gach duine a spreagadh i dtaca leis an saol sóisialta agus cultúrtha, agus a bheith ar an airdeall faoi, agus dúshlán a thabhairt do gach cineál leithcheala. Trína chinntiú go mbíonn páirt níos mó acu siúd atá imeallaithe, agus ina gcónaí faoi bhochtaineacht, sna cinntí a mbíonn tionchar acu ar a saol féin, ligfidh sé seo dóibh feabhas a chur ar a gcaighdeán maireachtála agus ar a leas iomlán mar dhaoine.

 

Cad é is cúis leis an imeallú sóisialta?

Seo thíos roinnt gnéithe a d'fhéadfadh cur leis an dóchúlacht go mbeadh duine nó grúpa ag fulaingt ón imeallú sóisialta:

 

Dífhostaíocht

Leibhéil ísle oideachais

Inscne

Aois

Gnéasacht

An áit a bhfuil cónaí ort (ie bochtaineacht uirbeach / míbhuntáiste tuaithe)

I do bhall de mhionlach eitneach

Gan dídean

Faoi mhíchumas

Sláinte

Stádas teaghlaigh

 

 

 

 

 

An tAonad um Chuimsiú Sóisialta

 

Tá Aonad Cuimsiú Sóisialta Chomhairle Contae Dhún na nGall ar bun ón bhliain 2007, agus is iad na baill foirne atá bainte leis Charles Sweeney, An Comhordaitheoir Cuimsiú Sóisialta agus Caroline McCleary, Comhordaitheoir Cúnta Cuimsiú Sóisialta. Is é ról an ACS ná feasacht a ardú i dtaca le cuimsiú sóisialta agus bochtaineacht agus an dóigh a n-imríonn siad tionchar ar shaol na ndaoine i nDún na nGall sa dóigh is go gcuirfear ar ár gcumas seirbhísí níos cuimsithí a chur ar fáil. Tá an ról seo á chur i bhfeidhm faoi láthair trí rannpháirtíocht na Comhairle i struchtúir ilghníomhaireachta ar nós an Ghrúpa Feidhmithe um Bhearta Cuimsithe Sóisialta agus an Ghrúpa Idirghníomhaireachta le haghaidh Ceisteanna Lucht Siúil agus trí thograí ar nós Chomhaontas Aoischairdiúlachta Dhún na nGall agus na Seachtaine um Chuimsiú Sóisialta.

 

An Grúpa um Bearta Cuimsithe Sóisialta

 

Is fostruchtúr de chuid Bhord Forbartha Contae Dhún na nGall é An Grúpa um Bearta Cuimsithe Sóisialta, agus is é is aidhm leis:  

 • rochtain ar sheirbhísí a fheabhsú do dhaoine leochaileacha agus do spriocghrúpaí
 • Gníomhaíochtaí de chuid na n-áisíneachtaí áitiúla, arb é is cuspóir leo cur leis an chuimsiú sóisialta, a chomhordú
 • Tacú le gnéithe den chuimsiú sóisialta atá bainte le straitéisí de chuid an BFC
 • Pleananna oibre de chuid na dTograí Forbartha Áitiúla agus Choiste Cúram Leanaí Chontae Dhún na nGall a cheadú
 • Gníomhaíochtaí a chur chun cinn chun dul i ngleic leis an bhochtaineacht agus leis an chuimsiú sóisialta 

 

Déanann an tAonad um Chuimsiú Sóisialta an grúpa seo a chomhordú agus tacaíonn leis trí chruinnithe a reáchtail, miontuairiscí a scríobh, ceardlanna a éascú, agus cláracha oibre bliantúla ar bhonn idirghníomhaireachta a aontú le haghaidh gach gníomhaireachta atá páirteach.

 

 

An Grúpa Idirghníomhaireachta ar Cheisteanna i dtaca leis an Lucht Siúil

 

Bíonn Grúpa Idirghníomhaireachta Dhún na nGall le haghaidh Ceisteanna Lucht Siúil ag obair i gcomhpháirt le pobal an Lucht Siúil le tuiscint a fháil ar a gcuid ceisteanna agus ar na rudaí a dhéanann imní dóibh.  Déanann sé iarracht seirbhísí níos éifeachtaí agus níos éifeachtúla a sholáthar, chomh maith le constaicí i gcoinne soláthar seirbhísí a aithint, agus nuair is féidir, deireadh a chur leo.  Cuirfidh an grúpa tacaíocht ar fáil do phobal an Lucht Siúil fosta chun seirbhísí cuí cultúrtha a fhorbairt, agus chun comhionannas a bhaint amach do gach ball den Lucht Siúil laistigh den chontae.

Is é seo a leanas réimse oibre an Ghrúpa Idirghníomhaireachta le haghaidh Ceisteanna Lucht Siúil:

 • Chun seirbhísí áitiúla, seirbhísí ar leith don Lucht Siúil agus seirbhísí príomhshrutha a chomhordú ar bhealach níos fearr, d'fhonn torthaí cothroma a bhaint amach don Lucht Siúil.
 • Chun feasacht agus tuiscint chultúrtha a chinntiú, chomh maith le cleachtas neamhleatromach le haghaidh an Lucht Siúil, mar chuid den phlean.
 • Lena chinntiú go dtéitear i gcomhairle leis an Lucht Siúil ar bhonn comhpháirtíochta nuair a bhíonn cinntí á ndéanamh, agus chun tionchar a imirt ar pholasaithe i dtaca le soláthar seirbhísí.
 • Lena chinntiú nach mbíonn aon leatrom i gcoinne an Lucht Siúil i gceist i dtaca le polasaithe áitiúla agus náisiúnta.
 • Le dul i gcomhairle go gníomhach leis an Lucht Siúil chun gníomhaíochtaí a aithint a chuideodh leo bheith páirteach sa tsochaí mhór thart orthu ar bhealach níos suntasaí.
 • An Creat Idirghníomhaireachta a chothú le freagairt chomhaontaithe a éascú chun dul i ngleic le géarchéimeanna laistigh den Lucht Siúil, nó atá ag tarlú don Lucht Siúil.

 

 

 

Comhaontas Aoischairdiúlachta Dhún na nGall

 

Is é atá i gComhaontas Aoischairdiúlachta Dhún na nGall ná togra faoi stiúir Chomhairle Contae Dhún na nGall chun straitéis úr fhorásach a ullmhú le saol gach duine níos sine i nDún na nGall a fheabhsú.

Iarrfar ar dhaoine aonaracha agus ar phobail a bheith páirteach trí ionchur a bheith acu sna pleananna atá á bhforbairt.

Is é is cuspóir leis an togra seo ná 'Contae Aoischairidiúil' a dhéanamh de Dhún na nGall, le gach páirtnéir a comhoibriú lena chéile ar mhaithe le leas agus sláinte daoine níos sine a chur chun cinn agus a chothabháil chomh maith agus is féidir, agus le háit den scoth a dhéanamh den Chontae é féin chun dul in aois ann.

 

Ag Tacú leis an Ilchultúrthacht

Tá Comhairle Contae Dhún na nGall tiomanta chun tacú le tuilleadh ilchultúrthachta a chothú agus a éascú i nDún na nGall.

 

Tá coimitmint na Comhairle leagtha amach i bPlean Éagsúlachta Dhún na nGall 2011 -2013 a cuireadh i dtoll a chéile faoi stiúir Bhord Forbartha Contae Dhún na nGall mar chuid den Phlean Gníomhaíochta SÍOCHÁIN III do Dhún na nGall 2008 - 2010.

 

Scéim chun Eachtraí a Thuairisciú

Tríd an Aonad um Chuimsiú Sóisialta, déanann Comhairle Contae Dhún na nGall Scéim Neamhspleách agus Rúnda a reáchtáil i dtaca le hEachtraí Seicteacha agus Ciníocha a Thuairisciú

 

• Má tharlaíonn an eachtra ciníoch nó seicteach d'aon duine ar d'aithne, nó má tharlaíonn aon leatrom ciníoch/seicteach dóibh, tá sé de cheart agat scéala a chur faoi sin. 

 

• Tá an scéim seo ag feidhmiú ar bhonn idirghníomhaireachta le príomhpháirtithe leasmhara sa chontae. 

 

• Is féidir, le do cheadsa, go ndéanfar an t-eolas seo a chur ar aghaidh chuig An Garda Síochána, agus úsáidfear gach tuairisc chun polasaithe a fhorbairt sa réimse seo san am atá le teacht.

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna

 • winterweather Image
 • Rennet Image
 • NPPR Logo
 • Donegal Gathering Logo
 • Donegal Tourism Logo
 • Donegal Diaspora Logo
 • Public Art logo
 • Regional Cultural Centre logo
 • Spaceial logo
 • IrishWater
 • LEO