Donegal County Council Logo

Sa Rannóg Seo

Baile > Ciste Atosaithe do Ghnólachtaí > Restart FAQs - GAE

Ceisteanna Coitianta maidir le Deontas Atosaithe

CEISTEANNA COITIANTA - Deontas Atosaithe 

 

1. Cén cineál gnólachtaí a thig iarratas a dhéanamh?  

Faoi réir na gcritéar cáilitheachta thíos, aon ghnólacht a bhfuil áitreabh inrátaithe tráchtála acu, nó ar a n-íoctar na rátaí ar do shon agus atá inchurtha i leith an áitribh ghnó ina bhfuil tú lonnaithe, thig leo iarratas a dhéanamh.  Ilsiopaí sraithe, i.e., gnólacht nach bhfuil neamhspleách go hairgeadúil, agus atá ina brainse de ghrúpa de shiopaí sraithe atá faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht ag aon eintiteas amháin, níl siad i dteideal an deontais. Eagraíochta neamhthráchtála ar nó ionaid phobail agus spóirt (ar a n-áirítear siopaí carthanachta, agus ionaid phobail agus spóirt a bhfuil beár iontu), níl siad i dteideal an deontais.  Gnólachtaí nach mbíonn ag obair amach as áitribh inrátaithe tráchtála (ceardaithe, soláthróirí seirbhíse etc), níl siad i dteideal an deontais. Áitribh a bhí folamh roimh ghéarchéim Covid-19, níl siad i dteideal an deontais.

 

2. Cé chomh luath agus a gheobhaidh mé mo dheontas?

Ar an mheán, tá súil againn cead a eisiúint taobh istigh de sheachtain. Braitheann sé seo, ar ndóigh, ar an líon iarratas a thagann isteach i dtús ama.  Déanfar iarratais a phróiseáil de réir na ndátaí athoscailte a bhfuiltear ag dréim leo, de réir straitéis an Rialtais leis an gheilleagar a athoscailt.

 

3. Cá mhéad a gheobhaidh mé?

Is ionann an deontas agus méid do bhille rátaí don bhliain 2019 amháin, agus íosmhéid de €2,000 agus uasmhéid de €10,000 i gceist.  I gcás gur laghdaíodh do bhille rátaí i ndiaidh achomhairc, bainfidh an ráta achomhairc le méid an deontais, má tá an deontas níos mó ná €2,000.

 

4. Má bhí mo bhille rátaí don bhliain féilire 2019 níos lú ná €2,000 an dtig liom deontas €2,000 a fháil?

Thig

 

5. Cad é dó a dtig liom an deontas a úsáid?

Tá an deontas ann le cuidiú leis na costais a bhaineann le gnólacht a athoscailt nó a choinneáil ag dul, agus iad a athcheangal le hoibrithe agus le custaiméirí. Ba chóir an deontas a úsáid chun íoc as costais sheasta leanúnacha, e.g. Fóntais, árachas, athchóiriú nó bearta chun sábháilteacht fostaithe agus custaiméirí a chinntiú. 

 

6. Más rud é nach ndearnadh measúnacht rátaí ar m’áitreabh in 2019, an bhfuil mé i dteideal an deontais?

Tá. Féachfaidh an t-údarás áitiúil leis na rátaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist duit in 2019 a mheas, agus mura féidir, ar aon chúis ar bith, meastúchán a dhéanamh, íocfar an deontas is lú de €2,000.

 

7. Más rud é nach bhfuil mo chuid rátaí le haghaidh 2019 íoctha agam, an bhfuil mé i dteideal an deontais?

 

8. Má tá mé chun deiridh le mo rátaí, an bhfuil mé i dteideal an deontais?

 

9. Cad é mar a dhéanaim iarratas?

Is féidir an t-iarratas a dhéanamh ar líne ar www.donegalcoco.ie

 

10. Cén dóigh a n-íocfar an deontas?

Íocfar an deontas trí aistriú leictreonach chuig an chuntas gnó atá luaite ar an fhoirm iarratais.

 

11. Cad é na critéir le bheith incháilithe don deontas?  

Caithfidh láimhdeachas níos lú ná €5m a bheith ag an ghnólacht, agus 50 duine nó níos lú fostaithe acu.  Is gá go mbeidh caillteanas measta 25%+ in ioncam na gnólachta ón 1 Aibreán 2020 go dtí 30 Meitheamh 2020.  Caithfidh an ghnólacht geallúint a thabhairt chun fanacht oscailte nó chun athoscailt má bhí sí druidte.  Caithfidh an ghnólacht a fhógairt chomh maith go bhfuil sé i gceist acu fostaithe atá ag baint sochar as an Scéim Fóirdheontais Tuarastail Sealadach, a choinneáil.   Ba chóir do ghnólachtaí doiciméadú tacaíochta a choinneáil mar is féidir go ndéanfar spotseiceálacha le haon dearbhú maidir leis seo a chinntiú.

 

12. Cad é an dáta deireanach?

Is é an 31 Lúnasa 2020 an dáta deireanach a ghlacfar le hiarratais.

 

13. Cad é m’Uimhir Chustaiméara?

Tá d’Uimhir Chustaiméara le fáil ar do bhille rátaí tráchtála.

 

14. Cad é m’Uimhir Ráta?

Tá d’Uimhir Ráta (nó LAID) le fáil ar do bhille rátaí tráchtála.

 

15. Cad é mo Chatagóir Ghnó?

Tá na Catagóirí Gnó, bunaithe ar Phlean Oibre an Rialtais leis an gheilleagar a athoscailt de réir a chéile, leagtha amach thíos:

Céim 0

Níor druideadh an ghnólacht ar chor ar bith.

Céim 1 (18 Bealtaine)

Earraí crua, ionaid gharraíodóireachta, radharceolaithe, deisiúcháin mhótair/rothair, táirgí oifige, leictreonach, trealamh TE, díolacháin/deisiúcháin ghutháin, obair thógala lasmuigh, saoráidí poiblí.

Céim 2

Ionaid bheaga dhíolacháin, marglanna.

Céim 3

Naíolanna le haghaidh oibrithe riachtanacha, ionaid dhíolacháin le doras chun sráide, caiféanna agus bialanna le haghaidh ithe laistigh.

Céim 4

Naíolanna, seirbhísí ‘ardriosca’ ar a n-áirítear gruagairí, lóistín do thurasóirí.

Céim 5

Beáir, amharclanna, pictiúrlanna, spórtlanna agus ionaid siopadóireachta.

 

 

16. Cad é m’Uimhir Coimisinéirí Ioncaim?

Is í d’Uimhir Chláraithe Cánach (UCC) d’uimhir coimisinéirí ioncaim, agus is uimhir ghnó í seo le haghaidh gach teagmháil leis na Coimisinéirí Ioncaim.

 

17. Cad é an rud é Ceanntásc Ráiteas Bainc?  

Is é is ceanntásc ráiteas bainc ann ná barr an leathanaigh ó ráiteas bainc ar na mallaibh ar a bhfuil ainm agus seoladh do ghnólachta agus uimhir chuntais bainc na gnólachta, ar chóir é a scanadh agus a uaslódáil mar cheangaltán leis an fhoirm iarratais ar mhaithe le hainm agus seoladh agus sonraí cuntais bainc do ghnólachta a dheimhniú.

 

18. Cad é mar a shíním an fhoirm?

Ba chóir d’iarratasóirí a n-ainm a chlóscríobh isteach, agus nuair a bhrúnn siad “Seol” tá siad ag deimhniú go bhfuil na sonraí ar fad ceart/fíor.

 

 

19. An bhfuil orm Uimhir Rochtana Imréiteach Cánach a thabhairt?

Má tá tú ag déanamh iarratas le haghaidh roinnt gnólachtaí / áitreabh (do dheontais de mhéid iomlán de €10,000 nó níos mó), nó má tá tú ag soláthar earraí/seirbhísí don údarás áitiúil, caithfidh tú Uimhir Rochtana Imréiteach Cánach a chur isteach le gur féidir do stádas imréiteach cánach a sheiceáil.

 

 

20. Cén áit a dtig liom tuilleadh eolais a fháil?

Tá tuilleadh eolais ar fáil ó do Bhailitheoir Ioncaim cuí.  Is féidir a gcuid sonraí teagmhála a fháil ar d’éileamh/ráiteas rátaí, nó tá siad liostaithe thíos mar a leanas: Ceantar Bardais Dhún na nGall Ann Crawford - (087 7623095) - anncrawford@donegalcoco.ie Mairead Devine - (087 3488567) - mdevine@donegalcoco.ie Ceantar Bardais na nGleanntach Barry Travers - (087 6084162 ) - barry.travers@donegalcoco.ie Ceantar Bardais Leitir Ceanainn Lorraine Bonner - (087 2041529) - lbonner@donegalcoco.ie Mairead Shields - (087 6222084) - MSHIELS@donegalcoco.ie Ceantar Bardais Shrath an Urláir Miriam Bonner - (087 3662219) - mbonner@donegalcoco.ie Christina O'Donnell - (087 9192272) - codonnell@donegalcoco.ie Ceantar Bardais Inis Eoghain Paula McCann - (087 0574596) - paula.mccann@donegalcoco.ie Marie Deeney - (087 3172688) - marie.deeney@donegalcoco.ie

 

 

21. Mura bhfuil mé sásta leis an chinneadh mo dheontas a dhiúltú, an dtig liom achomharc a dhéanamh?

 

Thig, is féidir achomharc a dhéanamh maidir le haon chinneadh chun deontas a dhiúltú chuig restartgrantappeal@donegalcoco.ie suas go dtí 30 Meán Fómhair 2020.

 

 22. Is Soláthraí Cúram Leanaí mé. An bhféadfaidh mé iarratas a dhéanamh ar an Deontas Atosaithe COVID-19 agus ar thacaí ón Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ)?

 

 

  • I measc na dtacaí Gnó COVID-19 atá ar fáil, tá an Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige (RLGÓ) ag tairiscint dhá thaca athoscailte do Sholáthraithe Cúram Leanaí go sonrach: Deontas Caipitil RLGÓ agus Íocaíocht Tacaíochta Athoscailte RLGÓ.
  • Maidir le Soláthraithe Cúram Leanaí a dhéanann iarratas ar Íocaíocht Tacaíochta Athoscailte RLGÓ, ní fhéadfaidh siad iarratas a dhéanamh ansin ar an Deontas Atosaithe COVID-19.
  • Maidir le Soláthraithe Cúram Leanaí a bhfuil Deontas Atosaithe COVID-19 faighte acu cheana nó a bhfuil an Deontas sin le fáil acu, ní mór dóibh an tsuim atá dlite/faighte a dhearbhú san fhoirm iarratais chuig RLGÓ agus fritháireofar an tsuim sin in aghaidh na hÍocaíochta Tacaíochta Athoscailte.
  • Féadfaidh Soláthraithe Cúram Leanaí a chomhlíonann na critéir incháilitheachta iarratas a dhéanamh ar Dheontas Caipitil RLGÓ.
  • Má fhaigheann tú Deontas Caipitil RLGÓ, ní dhéanfaidh sé sin difear do cé acu a fhéadfaidh nó nach bhféadfaidh tú iarratas a dhéanamh ar Íocaíocht Tacaíochta Athoscailte RLGÓ nó ar an Deontas Atosaithe COVID-19.

 

Rátáil an leathanach

Déan rogha thíos

Léarscáileanna